ng Tooeoe oeoe Naênêng Löïcïc Laømøm Vieäcäc Cuoeoeaoeoea Baïnïn Chöùng Tooe Naêng Löïc Laøm Vieäc Cuoea Baïn Nôi xuaát baoen

(2001) ng Tooeoe oeoe Naênêng Löïcïc Laømøm Vieäcäc Cuoeoeaoeoea Baïnïn Chöùng Tooe Naêng Löïc Laøm Vieäc Cuoea Baïn Nôi xuaát baoen. Iowa Workforce Development

[img]
Preview
PDF
viettalents.pdf

File Size:217kB

Abstract

Baïn muoán coù moät vieäc laøm. Vaø baïn cuõng coù caoem giaùctin raèng ôoe moät nôi naøo ñoù coù moätngöôøi chuoechuû nhaân ñang caàn moät ngöôøi laømchính xaùc coâng vieäc baïn muoán - moät coâng vieäcñoøi hooei ñuùng kieán thöùc vaø caùc khaoe naêng cuoea baïn, cuõng nhö ñöa ra nhöõng thaùch thöùc vaø côhoäi thaêng tieán. Ñeå tìm ñöôïc coâng vieäc aáy, baïn caàn phaoei laäpkeá hoaïch tìm vieäc moät caùch kyõ caøng vaø thöïc hieän ñuùng keá hoaïch ñoù. Baïn coù theå baùn ñi moätthöù - ñoù laøcoi nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng, vaøkinh nghieäm cuoea baïn - töùc - laø chính baïn! - nhölaø moät saûn phaåm caàn “baùn” cho caùc chuû nhaân!.Ñieàu baïn caàn bieát laø laøm theá naøo ñeå chöùng tooenaêng löïc cuoea mình moät caùch coù hieäu quaoe nhaát. Cho duø baïn môùi ra tröôøng hay vaø ñang chuaånbò baét ñaàu moätböôùc ñaàu trong söï nghieäp cuûa mình hay ñang tìm moät coâng vieäc môùi sau 20naêm kinh nghieäm, moät soá phöông phaùp ñöôïctrình baøy trong taäp thoâng tin naøy coù theå giuùpích cho baïn. NOTE: Vietnamese Translation

Item Type: Departmental Report
Keywords: Employment, Resumes, How to Find a Job, Job Hunting
Subjects: Business and industry > Economic development
Business and industry > Economic forecasts
Business and industry
ID Code: 9345
Deposited By: Margaret Barr
Deposited On: 11 Mar 2010 15:24
Last Modified: 11 Mar 2010 15:24
URI: https://publications.iowa.gov/id/eprint/9345